گروه پویش به دعوت موسسه برهان در اولین نشست چهارسوق شرکت کرده و به تبیین ایده‌ی بازی دادگاه پرداخت.

برای دیدن مشروح این برنامه میتوانید فیلم زیر را مشاهده نمایید: