گروه پویش در نظر دارد که در جهت تربیت دبیران و فعالین تربیتی پیش رود. از این رو برگزاری کارگاه های آموزشی از اولویت های گروه است. در بهمن ماه ۱۳۹۳ گروه پویش کارگاه خلاقیت را با همکاری جناب آقای دکتر خسرو باقری برگزار کرد. مشروح سخنرانی های ایشان را می توانید مشاهده کنید.