سلام دوستان

فیلم های مربوط به تمرین ۸ پویش پایه هشتم برایتان در زیر آمده است

ببینید و بر اساس آن ها به سوالات برگه تمرین ۸ام پاسخ دهید

فیلم اول:

فیلم دوم: